Sprawozdanie finansowe gazety ZiarnoNadziei październik/listopad nr 9-10/2020

Kochani Bracia i Siostry,

Poniżej przesyłamy Wam kompleksowe sprawozdanie finansowe dotyczące październikowo-listopadowego wydania bezpłatnej katolickiej gazety ZiarnoNadziei. Niebawem zamieścimy kolejne, grudniowe wydanie oraz sprawozdanie z obecnego miesiąca.

Gazeta tworzona jest charytatywnie przez młode osoby, które z tego tytułu nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Docieramy do wielu miejsc, m.in.: szpitali, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków terapii uzależnień, domów samotnej matki oraz wszystkich zakładów karnych i więzień w całej Polsce oraz ośrodków dla bezdomnych.

Oto zestaw dokumentów wraz z całkowitymi kwotami związanymi z wydaniem numeru ZiarnoNadziei (gazeta jest również do pobrania na stronie https://ziarnonadziei.pl/home/pobierz-ziarno-nadziei):
1. Pełna historia konta (wpłaty darowizn oraz koszty związane z gazetą ZiarnoNadziei od dnia 13.10.2020 do 27.11.2020). Wcześniej, tj. 15.10.2020 na portalu ziarnonadziei.pl opublikowaliśmy pełną historię wpłat na darowiznę dotyczącą ZiarnoNadziei.
2. Faktura za druk gazety ZiarnoNadziei sierpień-wrzesień nr 9-10/2020 (1008,60 zł brutto). Została zapłacona nadpłata w wysokości 60,27 zł brutto o którą będzie pomniejszona faktura grudniowa. Nakład gazety wyniósł 4000 egzemplarzy.
3. Wyciągi z konta potwierdzające zapłatę za znaczki i koperty w kwocie 465,50 zł brutto. Zostały one zapłacone z początkiem grudnia. Będę uwzględnione w grudniowym wyciągu z konta, przy okazji przedstawiania raportu grudniowego.
4. Dokument potwierdzający transport gazety ZiarnoNadziei w wysokości 97,17 zł brutto. Faktura została wystawiona z datą 30.11 i została zapłacona w grudniu. Będzie ona uwzględniona w wykazie bankowym w grudniu.
5. Koszt prowadzenia rachunku bankowego 4,90 zł brutto.
Całkowity koszt utworzenia gazety ZiarnoNadziei wyniósł 1576,17 zł brutto.
Uwaga: Wpłaty darowizn w terminie od 13.10.2020 do 27.11.2020 wyniosły 1700,36 zł brutto. W załączniku przesyłamy wszystkie dokumenty do pobrania. Każdorazowo po wydawaniu kolejnego numeru, publikujemy sprawozdanie finansowe.

Jeszcze raz z całego serca dziękujemy Wam za okazane serce i prosimy o modlitwę w intencji gazety ZiarnoNadziei, ażeby była ona nieustannie narzędziem w rękach Boga i dzięki niej jak najwięcej osób powróciło na Bożą drogę.

PS. Jeżeli chcesz wspomóc nasz projekt i pomóc nam dotrzeć do wielu osób ze Słowem Bożym, to możesz dowolną kwotę płynącą prosto z serca wpłacić na następujący numer konta:
Bank Millenium
Paweł Pusz
nr konta: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001
UWAGA: Prosimy w tytule przelewu podać: Darowizna na gazetę ZiarnoNadziei.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zachęcamy do odmawiania Nowenny. Odmawia się ją w dniach 16-24 grudnia
lub w okresie Bożego Narodzenia.

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Po każdym dniu dodatkowo Litania do Dzieciątka Jezus (jest poniżej).

Dzień 1 (16 grudnia)
Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.
Modlitwa
Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.
Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

Dzień 2 (17 grudnia)
Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.
Modlitwa
O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki – biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.
 
Dzień 3 (18 grudnia)
Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.
Modlitwa
Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Dzień 4 (19 grudnia)
Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów „pokój ludziom dobrej woli”, a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.
Modlitwa
O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

Dzień 5 (20 grudnia)
Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.
Modlitwa
O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

Dzień 6 (21 grudnia)
Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.
Modlitwa
O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

Dzień 7 (22 grudnia)
Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego – Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.
Modlitwa
Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła – Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

Dzień 8 (23 grudnia)
Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.
Modlitwa
O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

Dzień 9 (24 grudnia)
Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.
Modlitwa
Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka – pałacem, pieluszki – płaszczem królewskim, a dworzanami – pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

P: Będę się radował w Panu.
W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen

Źródło: sanctus.pl

Potężny egzorcyzm do św. Michała Archanioła

Potężny egzorcyzm do św. Michała Archanioła

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
błagam Cie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie.

Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy.

Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo.
Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.

Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów,
aby strąciły do czeluści piekielnych,
wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.

Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
Użyj całej Swej mocy,
aby pokonać lucyfera i jego aniołów,
którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.

Pokonaj ich,
albowiem masz taką władzę,
a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości
abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego.
Amen.*
*Każdorazowe odmówienie tej modlitwy spowoduje strącenie do czeluści piekielnych 50 tysięcy złych duchów.Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie.
/Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

Sprawozdanie finansowe gazety ZiarnoNadziei sierpień/wrzesień nr 7-8/2020

Kochani Bracia i Siostry,
Poniżej przesyłamy Wam kompleksowe sprawozdanie finansowe dotyczące sierpniowo-wrześniowego wydania bezpłatnej katolickiej gazety ZiarnoNadziei.

Gazeta tworzona jest charytatywnie przez młode osoby, które z tego tytułu nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Docieramy do wielu miejsc, m.in.: szpitali, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków terapii uzależnień, domów samotnej matki oraz wszystkich zakładów karnych i więzień w całej Polsce oraz ośrodków dla bezdomnych.

Oto zestaw dokumentów wraz z całkowitymi kwotami związanymi z wydaniem numeru ZiarnaNadziei (gazeta jest również do pobrania na stronie https://ziarnonadziei.pl/home/pobierz-ziarno-nadziei):
1. Pełna historia konta (wpłaty darowizn oraz koszty związane z gazetą ZiarnoNadziei od dnia 4.08.2020 do 14.10.2020). Wcześniej, tj. 5.08.2020 na portalu ziarnonadziei.pl opublikowaliśmy pełną historię wpłat na darowiznę dotyczącą ZiarnaNadziei.
2. Faktura za druk gazety ZiarnoNadziei sierpień-wrzesień nr 7-8/2020 (1068,87 zł brutto). Nakład gazety wyniósł 4000 egzemplarzy.
3. Wyciągi z konta potwierdzające zapłatę za znaczki i koperty w kwocie 465,50 zł brutto.
4. Dokument potwierdzający transport gazety ZiarnoNadziei w wysokości 97,17 zł brutto.
5. Koszt prowadzenia rachunku bankowego 4,90 zł brutto.
Całkowity koszt utworzenia gazety ZiarnoNadziei wyniósł 1636,44 zł brutto.
Uwaga: Wpłaty darowizn w terminie od 4.08.2020 do 14.10.2020 wyniosły 2025,52 zł brutto. W załączniku przesyłamy wszystkie dokumenty do pobrania. Każdorazowo po wydawaniu kolejnego numeru, publikujemy sprawozdanie finansowe.

Jeszcze raz z całego serca dziękujemy Wam za okazane serce i prosimy o modlitwę w intencji gazety ZiarnoNadziei, ażeby była ona nieustannie narzędziem w rękach Boga i dzięki niej jak najwięcej osób powróciło na Bożą drogę.

PS. Jeżeli chcesz wspomóc nasz projekt i pomóc nam dotrzeć do wielu osób ze Słowem Bożym, to możesz dowolną kwotę płynącą prosto z serca wpłacić na następujący numer konta:
Bank Millenium
Paweł Pusz
nr konta: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001
UWAGA: Prosimy w tytule przelewu podać: Darowizna na gazetę ZiarnoNadziei.

Pozdrawiamy
Redakcja ZiarnoNadziei

1 23 2 11 3 10 4 8 5 8 6 8 7 8 8 9 9 7 10 7 11 6 12 6 13 3

Urodziny o.Wenantego Katarzyńca

etykieta

7 października 1889 r. urodził się Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, Czcigodny Sługa Boży Kościoła Katolickiego. Pomódlmy się o jego beatyfikację.

Panie Jezu Chryste, Któryś rzekł: „Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; a przyjdź, pójdź za mną”, oto sługa Twój, Wenanty, posłuszny tej radzie ewangelicznej, opuścił wszystko i z miłości ku Tobie wziął na się jarzmo życia zakonnego, by na wzór Twój stać się wszystkim dla wszystkich; racz, prosimy Cię, przyspieszyć chwilę wyniesienia go na Ołtarze Twoje, na większą chwałę Twoją, dla dobra Twego świętego Kościoła i zbawienia dusz.

Maryjo, Matko nasza Niepokalana, nigdy jeszcze nie słyszano, aby kto się do Ciebie ucieka, został opuszczony; ufni w Twe ustawiczne za nami wstawiennictwo, prosimy Cię pokornie, wstaw się i teraz do Trójcy Przenajświętszej, aby sługa Twój Wenanty, jak najrychlej w poczet błogosławionych Pańskich policzony został, a jako znak Jego za nami u Boga orędownictwa, udziel nam łaskę, o którą Cię pokornie prosimy… (wymienić lub pomyśleć intencję).

Przez Chrystusa Pana naszego
Amen

Droga Odważnych – miejsce codziennego rozwoju

Tutaj wiek i stan cywilny nie są żadnymi ograniczeniami. Podobnie stopień rozwoju duchowego. Odnajdą się tu zarówno mężczyźni głębokiej wiary, jak i poszukujący Boga. Mężczyźni – bo to właśnie do nich skierowana jest Droga Odważnych. O tym, czym jest ten program formacyjny, opowiedział nam Redaktor naczelny portalu – Jarosław Kumor.

Kiedy pewnego dnia w 30 osób postanowiliśmy obdzwonić 1000 mężczyzn, formujących się na co dzień na Drodze Odważnych i zapytać ich m.in. o to, co jest dla nich największą wartością, płynącą z tej inicjatywy, ponad połowa z nich odpowiedziała: regularność, systematyczność, nawyk codziennej pracy nad sobą.

Czym jest ten tworzony przez nas od ponad dwóch lat program formacyjny? Z pewnością jest czymś zupełnie nowym, zarówno w przestrzeni katolickich wspólnot, jak i w przestrzeni „katolickiego” internetu. Spróbuję opisać go krok po kroku.

1 20

Rejestrujemy się na stronie www.odwazni.pl i czekamy do najbliższej niedzieli na start pierwszego tematu tygodnia. Każdy taki temat składa się z siedmiu materiałów rozpisanych na siedem dni oraz z wyzwania. Sposoby przekazu treści są różne. Znajdziemy świadectwa i mini-konferencje w formie wideo, znajdziemy rozmowy jeden na jeden w formie audio, znajdziemy też artykuły, które są dodatkowo czytane przez lektora. Tematy dotykają męskiej duchowości, męskich bolączek, ale też twardego nauczania Kościoła. Niektóre z nich są opowieścią z życia wziętą, inne komentarzem do Słowa Bożego czy inspiracją jakimś świętym mężczyzną, jeszcze inne przekazem wiedzy.

3 9

Droga Odważnych zaprojektowana jest w taki sposób, by nie zajmowała czasu dłuższego niż kwadrans dziennie. Jest to zakorzenienie w idei małych kroków, o której mówił sam Jezus Chrystus: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny” (Łk 16, 10). Mamy przekonanie, że codzienna, regularna formacja małymi, ale treściwymi dawkami, daje wspaniały, efektywny wzrost.

Bracia, którzy wiernie korzystają z programu, mogą się formować poprzez dodatkowe funkcjonalności portalu, które dają szansę na spotkanie nie tylko na platformie internetowej, ale też w realnym świecie, gdzie braterstwo i wymiar wspólnoty możemy realizować w pełni poprzez wspólną Eucharystię, spotkania grup dzielenia czy dodatkowe poranne inspiracje w formie transmisji na żywo.

Idąc w ślad za naszym patronem świętym Maksymilianem, wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia ze świata mediów i elektroniki, by mężczyźni mogli wzrastać i by szerzyło się Boże Królestwo właśnie poprzez mężczyzn.

2 10

Jesteśmy przekonani o tym, że Bóg jest miłośnikiem drogi. Widzimy to w historii Abrahama, Jakuba czy Mojżesza. Jesteśmy przekonani, że Bóg chce wchodzić w naszą codzienność, która jest drogą, i przemieniać ją od środka. Stąd właśnie Droga. Dlaczego tą Drogą podążają Odważni? Bo odwaga to dla nas przełamywanie swoich barier, wychodzenie ze strefy komfortu i zmiana – chęć rozwoju.

Zapraszamy na www.odwazni.pl

Jarosław Kumor

Coraz bardziej pustoszeją…

Jego życie mogłoby posłużyć za scenariusz filmu. Filmu, pokazującego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z gangstera stał się bowiem nawróconym pisarzem. Książka jego autorstwa („Wysłuchaj mnie, proszę…”) odniosła sukces na rynku wydawniczym. Przez ostatnie lata mieszkał w Szwecji. Przyszedł jednak taki moment, że poczuł, iż jego miejsce jest w Polsce i po wielu perypetiach wrócił na stałe do Ojczyzny. Przedstawiamy wywiad z Pawłem Cwynarem.

Pawle, działanie Boga w Twoim życiu jest bardzo mocne. W pierwszym numerze ZiarnaNadziei opublikowaliśmy świadectwo Twojego nawrócenia (jest ono dostępne na portalu: ziarnonadziei.pl w dziale „Działanie” – przyp. red.). Ostatnie lata spędziłeś w Szwecji. Jakie masz spostrzeżenia odnośnie podejścia ludzi do wiary po pobycie w kraju Trzech Koron ?

Mieszkając w Szwecji, gdzie do kościoła miałem kilka kilometrów, bez auta, nierzadko brodząc w głębokim śniegu lub doświadczając przejmującego mrozu, nie potrafiłem zrozumieć, jak to jest, że kiedy odwiedzałem Polskę, gdzie do kościoła zazwyczaj jest kilkadziesiąt lub kilkaset metrów, na adorację przychodzi zaledwie kilka osób lub NIKT?!

Co masz na myśli?

Moja rodzima parafia w 100 tys. mieście, liczy sobie 8 tys. wiernych i… kościół często jest zamykany w ciągu dnia. Dlaczego? Ponieważ nie ma komu przyjść choćby na godzinę dziennie i popilnować, by świątynia nie była profanowana, do czego dochodzi bardzo często, o wiele częściej, niż się o tym mówi. Włączając Internet, na monitorze widzę mnóstwo ludzi paradujących z różańcami, otrzymuję mnóstwo wiadomości typu: pomódl się o tego lub tamtego w tej lub tamtej intencji. Tłumy adorują Jezusa! Tysiące zdjęć z pielgrzymek do najdalszych zakątków świata. Podbudowany tymi obrazami mknę na koronkę o godzinie 15.00, wchodzę, a tam?! W rozmachu trzy osoby… Wchodzę do salki wieczystej adoracji, a tam pusto… Chcę wstąpić do mijanego kościoła, a tu zamknięte na trzy spusty. Co się stało? Plaga jakaś?

Niestety ludzie chyba nie do końca rozumieją, jak ważne jest adorowanie Najświętszego Sakramentu i nie są gotowi poświęcić trochę swojego czasu dla Boga…

Dlatego, kiedy to wszystko sobie przeanalizowałem, doszedłem do wniosku, że ludzie zaczęli modlić się do komputerów. Powstał internetowy kościół. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – z lenistwa. Po co ruszać tyłek z wygodnego fotela, skoro można przesłać innym kilka linków o modlitwie? Po co klękać, skoro można siedzieć? Po co marznąć, skoro można przebywać w cieple?

Wielu chyba nie widzi sensu i wyjątkowości spotkania z Chrystusem podczas adoracji…

Owszem, można by dywagować, dlaczego tak się dzieje. Ale czy można dywagować z pustymi kościołami? O tyle, o ile na ścianie wschodniej nie ma jeszcze dramatu, to na zachodzie jest on już od dawna…

Jaka Twoim zdaniem może być tego przyczyna?

Kościoły w dzień są pozamykane ze względu na liczne profanacje. Mówiąc o tym, nie mam zamiaru stawiać diagnozy. Uważam, że są od tego osoby bardziej kompetentne. Opisuję tylko to, co sam widzę, jeżdżąc po Polsce ze swoimi świadectwami i czego doświadczam. Wierni, których zazwyczaj widywałem na Mszach świętych, to grupa wiekowa: 35+, a nawet więcej. Przecież nie jestem jedynym, który to widzi. Degradacja postępuje i zastawiam się, co będzie dalej? Dlaczego młodzi nie widzą sensu chodzenia do kościoła? Przecież to właśnie tam podczas Eucharystii mogą spotkać Boga Żywego. Tego samego, który w moim rodzinnym mieście w cudzie eucharystycznym „powiedział” – JESTEM.

Chodzi oczywiście o cud w kościele pod wezwaniem Świętego Jacka w Legnicy? W hostii znaleziono tkanki ludzkiego ciała. Z badań wynika, że należą one do mężczyzny w wieku 33 lat.

Komisja badająca tę sprawę zwróciła się do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Szczecinie. Podczas badania tkanki zastosowano inną technikę. Światło UV w filtrze pomarańczowym bardziej uwydatniło elementy tkankowe. Naukowcy nie mieli wątpliwości, że to tkanka mięśnia sercowego. Ośrodek słynie z dużego doświadczenia w identyfikacji trudnych materiałów biologicznych. Znaleziono materiał genetyczny DNA, potwierdzając ludzkie pochodzenie tkanki. Werdykt brzmiał jednoznacznie: tkanka mięśnia sercowego pochodzenia ludzkiego. Opinię podpisał prof. dr hab. Mirosław Parafiniuk. *

Jaki wniosek możemy z tego wyciągnąć?

Taki, że ignorując udział w adoracji, ignorujemy Boga. Adoracja to Żywy Bóg, ale i nasze spotkanie z Nim. Rozmowa, a nawet trwanie w ciszy. Każdy z nas tego potrzebuje. Bóg to wie, ale my niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę. Trzeba młodzieży o tym mówić. Nie można i nie powinno się przechodzić obok takich wydarzeń obojętnie, a jednak… Musimy stawiać na młodzież. Nasz święty papież o tym mówił…

Czy możemy zmienić na lepsze to, co się dzieje z młodzieżą? Czy możemy odmienić to, co się dzieje z Kościołem w naszym kraju?

Oczywiście. Myślę, że najlepszą odpowiedzią będą słowa samego Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży w Częstochowie podczas pożegnalnego przemówienia, 15 sierpnia 1991 roku:
,,Młodzi Przyjaciele!
„Wzrastać”, „dojrzewać”: oto zadanie młodego człowieka. W sferze biologicznej zastój, brak rozwoju jest znakiem rozpoczynającej się starości.
To samo prawo odnosi się do życia duchowego. Różnica jest tylko jedna: duch nie zna biologicznych ograniczeń wzrostu. I właśnie dlatego może nie podlegać procesowi starzenia się.
Drogie dziewczęta i chłopcy, oto zadanie, jakie wam zostawia Matka Boża: wzrastajcie jako osoby, rozwijajcie talenty właściwe dla ciała i dla duszy, wzrastajcie jako chrześcijanie w dążeniu do świętości; wzrastajcie jako świadkowie Chrystusa, który jest „światłością świata” (J 8, 12).
Drodzy młodzi przyjaciele, „otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). Nie zmarnujcie tego wspaniałego dziedzictwa! Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych. Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni!”.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał: Paweł Pusz
*Źródło: Aleteia Środa, Małgorzata Bilska 24/10/2017.

„Trzymaj się zawsze mocno Kościoła świętego, ponieważ tylko on może dać ci prawdziwy pokój, posiadając Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, który jest prawdziwym Księciem Pokoju” (Święty o. Pio z Pietrelciny).

Sprawozdanie finansowe gazety ZiarnoNadziei czerwiec/lipiec nr 5-6/2020

Kochani Bracia i Siostry,
Na początku chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować.

Mija właśnie rok od ukazania się pierwszego numeru gazety katolickiej ZiarnoNadziei. To dzięki Waszej pomocy finansowej możemy wydawać tą gazetę, dystrybuować do osób najbardziej potrzebujących pomocy duchowej. Wiemy i mamy potwierdzenie, że dzięki Nam wszystkim, którzy pomagają finansowo lub tworzą gazetę ZiarnoNadziei, Bóg działa docierając do osób, które tego najbardziej potrzebują. Dowodem tego są świadectwa oraz listy, które otrzymujemy do redakcji.

Jeszcze raz z całego serca dziękujemy Wam za okazane serce i prosimy o modlitwę w intencji gazety ZiarnoNadziei, ażeby gazeta ta była nieustannie narzędziem w rękach Boga i dzięki niej jak najwięcej osób powróciło na Bożą drogę.

Poniżej natomiast przesyłamy Wam kompleksowe sprawozdanie finansowe dotyczące czerwcowo-lipcowego wydania bezpłatnej katolickiej gazety ZiarnoNadziei. Gazeta tworzona jest charytatywnie przez młode osoby, które z tego tytułu nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Oto zestaw dokumentów wraz z całkowitymi kwotami związanymi z wydaniem numeru ZiarnaNadziei (gazeta jest również do pobrania na stronie https://ziarnonadziei.pl/home/pobierz-ziarno-nadziei):
1. Pełna historia konta (wpłaty darowizn oraz koszty związane z gazetą ZiarnoNadziei od dnia 1.06.2020 do 5.08.2020). Wcześniej, tj. 2.06.2020 na portalu ziarnonadziei.pl opublikowaliśmy pełną historię wpłat na darowiznę dotyczącą ZiarnaNadziei.
2. Faktura za druk gazety ZiarnoNadziei czerwiec-lipiec nr 5-6/2020 (1068,87 zł brutto). Nakład gazety został zwiększony z 2500 egzemplarzy do 4000 egzemplarzy.
3. Wyciągi z konta potwierdzające zapłatę za znaczki i koperty w kwocie 79,20 zł brutto oraz 383,50 zł brutto, co daje łączną kwotę 462,70 zł brutto.
4. Dokument potwierdzający transport gazety ZiarnoNadziei w wysokości 97,17 zł brutto.
5. Koszt prowadzenia rachunku bankowego 4,90 zł brutto.

Całkowity koszt utworzenia gazety ZiarnoNadziei wyniósł 1633,64 zł brutto.
Uwaga: Wpłaty darowizn w terminie od 1.06.2020 do 5.08.2020 wyniosły 1883,22 zł brutto. W załączniku przesyłamy wszystkie dokumenty do pobrania. Każdorazowo po wydawaniu kolejnego numeru, publikujemy sprawozdanie finansowe.

Bezpłatna katolicka gazeta ZiarnoNadziei jest tworzona charytatywnie przez młode osoby. Docieramy do wielu miejsc, m.in.: szpitali, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków terapii uzależnień, domów samotnej matki oraz wszystkich zakładów karnych i więzień w całej Polsce oraz ośrodków dla bezdomnych.

Jeżeli chcesz wspomóc nasz projekt i pomóc nam dotrzeć do wielu osób ze Słowem Bożym, to możesz dowolną kwotę płynącą prosto z serca wpłacić na następujący numer konta:
Bank Millenium
Paweł Pusz
nr konta: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001
UWAGA: Prosimy w tytule przelewu podać: Darowizna na gazetę ZiarnoNadziei.

Dziękujemy osobom chcącym pomagać bliźnim za okazaną pomoc finansową i wsparcie naszego projektu.
Redakcja ZiarnaNadziei

1 18 2 9 3 8 4 7 5 7 6 7 7 7 8 8 9 6 10 6 11 5 12 5

Parzno – miejsce wiecznego spoczynku polskiej mistyczki

Niedaleko Bełchatowa, we wsi Parzno (województwo łódzkie), stoi parafialny Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Szczególny charakter tego miejsca związany jest z kultem Sługi Bożej Wandy Malczewskiej (1822-1896) – świeckiej mistyczki, wizjonerki, patriotki, działaczki społecznej. To tutaj spędziła ona ostatnie lata swojego życia i tu zmarła w opinii świętości. Miała liczne objawienia od Pana Jezusa i Matki Bożej. Za Maryją przepowiedziała „Cud nad Wisłą”. W Kościele katolickim trwa proces beatyfikacyjny tej wizjonerki.

DSC04246

Parafia w Parznie
Według dostępnych źródeł parafia w Parznie powstała już w XII wieku, co czyni ją jedną z najstarszych parafii na ziemiach należących obecnie do archidiecezji łódzkiej. Pierwszy kościół modrzewiowy zbudowano w 1161 roku. Na przestrzeni lat świątynię poddawano gruntownym renowacjom. Niestety w 1907 roku wybuchł pożar, w wyniku którego, ten – liczący 746 lat kościół – spłonął. W miejscu tym, w ogrodzie parafialnym rosną obecnie dwa świerki. Wzniesiono tam również kapliczkę Matki Bożej. Po pożarze świątyni, w XX wieku zbudowano obecny, murowany kościół. Powstał on w stylu neoromańskim. W ołtarzu głównym znajduje się postać Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewniane figury dwunastu Apostołów oraz obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po prawej stronie ołtarza wisi obraz przedstawiający Sługę Bożą Wandę Malczewską, z modlitewnikiem na kolanach i różańcem w ręku.

DSC04215

Kim była „Święta Pani”?
Pochodziła ona z rodu Malczewskich, do którego należy poeta Antoni Malczewski oraz jej bratanek, malarz Jacek Malczewski. Angażowała się w pomoc ludziom najbiedniejszym i chorym. Mówiono o niej: „Święta Pani”. Starała się szerzyć oświatę wśród ludu. Gromadziła wokół siebie dzieci i młodzież. Uczyła czytania, pisania, a także historii Polski. Propagowała miłość do Boga i Ojczyzny. Uczyła modlitwy, pomagała ludziom jednać się z Bogiem. Posiadała także niezwykły dar jednania zwaśnionych rodzin i skłóconych małżonków. W czasie powstania styczniowego niosła pomoc rannym powstańcom.

DSC04351

W pobliżu Najświętszego Sakramentu
W przykościelnej krypcie znajduje się grób Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. W ten sposób spełniło się jej pragnienie wyrażone w testamencie. Przez całe życie miała bowiem szczególne nabożeństwo do Jezusa Eucharystycznego. Chciała po śmierci spocząć blisko Najświętszego Sakramentu. Jej wola wypełniła się 26 września 1923 roku, kiedy to dokonano przeniesienia jej szczątków z cmentarza do krypty kościoła. Po prawej stronie grobu umieszczono obraz przedstawiający mistyczkę. Wchodząc do krypty, naszą uwagę przykuwa spojrzenie Sługi Bożej Wandy, która z obrazu patrzy na nas wzrokiem pełnym łagodności, dobroci i ciepła. Za obrazem wisi tablica, na której możemy przeczytać następujące słowa mistyczki: „Najmilszą i najpożyteczniejszą wizytą moją było odwiedzenie Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i Pana Jezusa Cierpiącego u chorych. Dlatego moim symbolem jest krzyż z różańcem, lekarstwo i pożywienie dla chorych”. Do grobu wizjonerki pielgrzymują liczni wierni, modląc się przy nim o potrzebne łaski.

DSC04373

Muzeum Modlitewnika Polskiego
Obok kościoła, w starej plebanii, gdzie niegdyś mieszkała polska mistyczka, utworzono Muzeum Modlitewnika Polskiego im. Wandy Malczewskiej. Dlaczego akurat Muzeum Modlitewnika? Dlatego, że posługiwała się ona modlitewnikiem i na co dzień niemal się z nim nie rozstawała. Uczyła z niego modlitwy oraz czytania. W pierwszym roku utworzenia tego Muzeum, modlitewniki napływały zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Obecnie zbiór liczy ponad trzy tysiące egzemplarzy. Wśród zbiorów Muzeum, znajdziemy stare, zabytkowe egzemplarze, a także modlitewniki pisane ręcznie. Warto podkreślić, że to Muzeum nie jest zwyczajnym miejscem, w którym pośród czterech ścian w gablotach umieszczono cenne eksponaty. Choć pewnie niejednemu z nas tego typu miejsce kojarzy się z czymś niezbyt ciekawym. Pamiętajmy jednak, że w tej starej plebanii mieszkała Sługa Boża Wanda Malczewska. Panuje tu wyjątkowy klimat modlitwy. Warto tu przyjechać i samemu się o tym przekonać.

DSC04404

Wzór do naśladowania
Sługa Boża Wanda Malczewska była niezwykła osobą, obdarzoną przez Boga licznymi charyzmatami, wyróżniała się pobożnością, miłością do Ojczyzny oraz chęcią niesienia pomocy innym. Wciąż jednak jej objawienia nie są zbyt dobrze w Polsce znane, nawet mimo tego, że dotyczyły one w znacznym stopniu właśnie naszego kraju. Warto zapoznać się więc z życiem, działalnością, objawieniami tej mistyczki i odwiedzić miejsce w Parznie, gdzie żyła i została pochowana.

KG

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie
Parzno 19, 97-415 Kluki
Tel.: 44 631 50 56
http://parafiaparzno.com/

Dziewięciodniowa nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

Boże w Trójcy Jedyny,
bądź uwielbiony za wszelkie dobra,
którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego;
on przez życie według rad ewangelicznych
i gorliwą posługę kapłańską w Kościele
stał się przykładem dla Twoich wiernych.
Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze,
abyśmy lepiej mogli Tobie służyć,
mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę
za jego wstawiennictwem.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Należy odmawiać przez 9 kolejnych dni oraz przystąpić do Sakramentu Pojednania i Komunii świętej.

Zobacz również